martes, 17 de marzo de 2015

EJERCICIOS DE LENGUAJE

1-Inventa una frase con un atributo y analízala.
2-Inventa una frase con un complemento directo y un complemento del nombre ligado a ese complemento directo. (Analízala).
3-Inventa una frase con un complemento directo y uno inderecto y analízala.
4-Inventa  dos frases que lleven complemento directo y dos complementos circunstaciales distintos.
(Analízalas).    

PER A PRACTICAR EUROPA

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europa1e.html

lunes, 16 de marzo de 2015

CONTROLES

MATEMÁTICAS  30 DE MARZO
LENGUAJE LUNES 23 DE MARZO TEMAS 12 Y 13
VALENCIÀ 31 DE MARÇ TEMES 12 I 13
CM. EUROPA DILLUNS 23, AMÉRICA DIMECRES 1 D´ABRIL.

TRABAJO DE MATEMATICAS

Esquema de figuras planas. (Con dibujos).
Formulas de las distintas areas. Explicadas con dibujos.
Trabajo; ¿de dónde salen las fórmulas?
20 problemas.

(Todo entregado para el lunes 30 de Marzo) día del examen de areas.

jueves, 12 de marzo de 2015

COMPLETA LES REGLES D´ORTOGRAFIA


Escritura de S
S’escriu S:
a) En inicial de paraula, darrere de consonant i en final: suro, sucar, bàlsem, conversar, furs, mas.
b) Entre vocals, quan vaja darrere d’un prefix acabat en vocal be siga d’orige llatí o grec. La pronunciació és de esse sorda:
- prefixos llatins:
ante: antesala
bi/bis: bisecció, bisemanal
contra: contrasentit
sobre: sobreseïment, sobresou
supra: suprasensible
tri: trisacàrit, trisecció
uni: unisexual, uníson
- prefixos grecs:
a (negació): asèpsia, asincronisme
anti: antisemita, antisèptic, antisocial
di/dis (significant dos o trastorn): disépal, disúria, disenteria
hipo: hiposulfat, hiposulfurós
mono: monosilàbic, monosépal
para: parasíntesis, parasístole
penta: pentasilàbic
tetra: tetrasilàbic
c) En el prefix trans-, quan vaja seguit d’una paraula que comence per una s:
transubstanciació (del llatí eclesiàstic transsubstantiatio)
transudar (de trans + sudar)
transunt (del llatí transumptus)
Escritura de SS
S’escriu SS:
a) Entre vocals: travessa, missa, vassall, necessari, sessió.
b) En les paraules que escomencen per a + s + vocal, sempre que esta a no funcione com un prefix negatiu: assistència, assimilar, associar, assessorar.
c) En les paraules formades pels prefixos des- o dis- i una paraula que tinga per inicial una s. Estos prefixos indiquen: oposició-contrarietat, orige-procedència i extensió-separació: dessalar, dessucar, dessuar, dissecció, dissenyar, dissolució.
d) En el sufix -íssim (femení i plurals també): rectíssim, pleníssima, blanquíssims, rogíssimes.
Pero en la terminació -èsim (distinta a la que estem tractant) s’escriu solament una esse: centèsim, deumilèsim.
e) En paraules com les següents, en els seus derivats o que pertanyguen a la mateixa família (substantius, adjectius o verps): agressió, agressor, congressiste, digressió, ingressar, ingressos, progressar, regressió, transgressor.
- bessó, bessona, bessonada.
- cassar, cassació, fracassar, fracassos.
- cessió, cessar, accessible, accessos, accessori, inaccessible, antecessor, concessió, concessionari, excessiu, incessable, intercessor, predecessor, processó, processat, recessió, successos, successor.
- classe, classificar, clàssic, classificació.
- (colós) colossos, colossal, colossalisme.
- confessar, confessió, professar, professió, professor.
- (cras) crassa, crassitut.
- escissió, rescissió, abscissa.
- (espés) espessa, espessos, espessar, desespessar.
- (ser) essència, interessar, interessos, desinteressar.
- fossa, fosser, fossar, fòssil, fossilisar.
- (gros) grossos, grossor, grossària.
- massa, massage, massificar.
- missa, comissió, dimissió, admissió, transmissió.
- necessari, necessitar, innecessari.
- (os) ossos, ossificar.
- passar, passara, passejar, passiu, impassible.
- possible, possibilitar, possessiu, possessionar.
- (ros) rossa, rossejar.
- (tós) tosseta, tossir.
- vassall, vassallage, avassallar.
f) En paraules que assimilen el grup llatí rs a ss:
(bursa) bossa
(morsu) mòs, mossegar, mossos
(versu) travessar, travessa, travesser
g) En paraules d’etimologia no llatina com:
Alcàsser
Almàssera
alficòs: alficossos, alficossera
arròs: arrossos, arrosser
cafís: cafissos
tramús: tramussos
tros: trossos, trossejar
h) En final de paraula no apareix mai, pero podem trobar que en els derivats es duplique o es conserve simple, segons les regles de formació del femení i del plural que es troben en la gramàtica:
gros: grossa
tramús: tramussos
pereós: pereosa, pereoses
més: mesos
Escritura de C
S’escriu C:
a) En inicial i interior de paraula davant de les vocals e, icent, necessari, cinquanta, posició…
En final de paraula, per al sò que estem tractant [s], s’usa la ç, mai la c que sonaria [k]: feliç, comerç.
b) En les terminacions -anci, -ància, -ènciaranci, Constanci, elegància, abundància, residència, excelència.
Excepte: Valéncia
c) En les terminacions -ici, -ícia, -ícieedifici, servici, avarícia, justícia, calvície, superfície.
d) En les terminacions -aci, -àciaIgnaci, prefaci, Horaci, desgràcia, Alsàcia, democràcia, farmàcia.
Excepte: Atanasi, gimnasi, Anastasi, potassi, antonomàsia, Àsia, Atanàsia, Eufràsia, paranomàsia, eutanàsia.
e) En l’acabament -ció; pero cal tindre en conte la possibilitat d’escriure -sió / -ssió. Per ad estos casos convé consultar les regles sobre s i ssacceptació, aplicació, condició, votació.
f) En paraules de la mateixa família podem trobar alternances entre c/ç, depenent únicament de la vocal següent. No mai es produirà una alternança entre c / ç i s / ss:
forcejar, forçut, força
dolcea, endolcir, dolç, dolçor
cacera,caça,caçador
calcer, calceta, calça, calçar
capacitat, capaç, capaços
g) En interior de paraula, formant part dels grups consonàntics heterosilàbics següents:
- CC, pronunciat [ks]
abstracció
afecció
ficció
satisfacció
accedir
calefacció
aflicció
seducció
accelerar
cocció
inspecció
succés
accent
conducció
predicció
succeir
acceptar
direcció
producció
transacció
accident
diccionari
proyecció
extracció
acció
deducció
refracció
restricció
- PC, pronunciat [ps] accepció, concepció, excepció, opció, recepció
- SC, pronunciat [ss] abscissa, ascens, ascensió, asceta, discernir, disciplina, consciència, escena, escenari, escèptic, fasciste, suscitar
- XC, pronunciat [ks] excedència, excedir, excelència, excelent, excels, excèntric, excepció, excepte, excés, excessiu, excitar
Escritura de Ç
S’escriu Ç:
a) En interior de paraula seguida de les vocals a, o, u, i en final quan els derivats porten c o çalçar, alçària, llançar, açò, veloços, vençut, forçut, tenaç (tenaçostenacitat), feliç (feliçosfelicitat)
b) En les terminacions -ança, -ençaensenyança, esperança, lloança, renaixença, coneixença.
Excepte en unes atres paraules, que s’escriuen en s, perque no es tracta d’esta terminació: ansa, cansa, dansa, descansa, defensa, ofensa, pensa.
c) En els adjectius de tres terminacions (una per al singular i dos per al plural) acabats en el sò de [s]. El singular i el plural masculí porten ç, mentres que el plural femení porta catroç, audaç, capaç, contumaç, eficaç, feraç, feliç, feroç, incapaç, ineficaç, infeliç, loquaç, mordaç, perspicaç, rapaç, sagaç, suspicaç, tenaç, veloç.
atroç: atroços, atroces
audaç: audaços, audaces
feliç: feliços, felices
d) En els derivats en -uçar i -uçó esbatuçar, engatuçar, escabuçó.
e) En els sufixos -aç, -iç, -uç, que indiquen aument, implicació, propietat o que són despectius:
gran: grandaç, grandaça, grandaços (grandaces)
ma: manaça (manaces)
groc: groguiç, groguiça, groguiços (groguices)
ferro: ferriç, ferriça, ferriços (ferrices)
canya: canyiç, canyiços
pa: paniç, paniços
palla: palluç, palluços, palliça (pallices)
pobre: pobruç, pobruça, pobruços (pobruces)

i aixina una série de paraules que porten estos sufixos en la seua forma masculina o femenina: fogaça, gentuça, menjuça, pastiç, hortaliça, pelliça, rabaça; tenint present que usarem la ç quan es tracte d’estos sufixos, pero no quan es tracte de paraules primitives que porten ya estes terminacions com:tassa, bassa, missa, matís, tramús.

lunes, 9 de marzo de 2015

PARA APRENDER DESCUBRIENDO (INTRODUCIENDO ÁREAS) hojas cuadriculadas.

1) Crea un cuadrado de 4 cm de lado. ¿Cuántos cuadraditos te salen? ¿Ccómo hallaras el área?
2) Luego de recortarlo dobla por la mitad de dos de sus vértices como referencia. ¿Salen la mitad de los cuadraditos? ¿Sale un triangulo? ¿Cuál será pues la fórmula del área de un triángulo?
3)¿Qué diferencias encuentras entre área y perímetro?
4)Dibuja una figura que tenga 8 cm de lado y 3 otro lado, los lados iguales dos a dos y todos los ángulos de 90 grados. ¿Cuántos cuadraditos tiene?, ¿Cómo podrás hallar su área?.
5)Dibuja un romboide y recórtalo. Luego de recortarlo intenta de él hacer un rectángulo y cuenta sus cuadritos. ¿Cómo podrás hallar pues su área? ¿Cual crees que será su fórmula?
6)Haz lo mismo del ejercicio anterior con un rombo.
7)Intenta sacar  una fórmula para el área de un pentágono pero descomponiéndo en triangulos, y sabiendo que la altura de cada triangulo será de 5 cm y cada uno de sus lados 4 cm.

jueves, 5 de marzo de 2015

Control religión MARTES 10

Contenidos
Los tiempos liturgicos
La iglesia el cuerpo de cristo
Los resumenes de los santos que os dieron los grupos
Cuaresma
El orden sacerdotal

miércoles, 25 de febrero de 2015

Paleta de múltiples / Religion

El COMPROMISO DE LA IGLESIA Y LAS FIESTAS DE GUARDAR


CRITERIOS:
2 ptos. Manualidad. ( creatividad: de la muerte nace la vida).
2 ptos trabajo escrito ( el que le toque a cada grupo).
1punto canción y ppt.
2 ptos exponerlo.
2 puntos autoevaluacion con la ficha entregada por el tutor.
1 punto entrega del port folio de cada uno al día.


Para: DIA 25 marzo. El trabajo iremos haciéndolo en clase.

lunes, 16 de febrero de 2015

NUEVAS PAGINAS PARA PRACTICAR ORTOGRAFIA

http://www.aprendiendoortografia.com/
http://ortografiaparaniños.blogspot.com.es/p/ejercicios,html
http://www.reglasdeortografia.com/
http://educa.madrid.org/binay/851/files985/
http://lcc.uma.es/-cristina/mito/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursoseducativos/tag/ortografia/
http://ntic.edcuacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2010/ortografia_natural/actividades/menu.html
http://www.aplicaicones.ino/ortogra/ortogra.html

viernes, 13 de febrero de 2015

Si tu hijo/a te pide un smartphone

-¡Mami, quiero un Iphone! -¡Claro!, pero estas son mis condiciones…

Greg Hoffman, un chico de 13 años que vive en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, fue uno de los miles de niños que pidió como obsequio navideño un iPhone. Y el smartphone llegó pero con un inusual lista de condiciones que la mamá de Greg, Janelle Hoffman’s, dio a su hijo ante de que éste se quedará con el aparato. Si aceptaba el “contrato”, se quedaba con el iPhone. Si no lo aceptaba, no.
El periódico digital The Blaze publicó en inglés las 18 condiciones del “acuerdo” que Greg y su mamá hicieron. Más allá del hecho aparentemente anecdótico es de destacar el aspecto pedagógico en la manera de hacer ese regalo especial y del poner “reglas al juego” que en todo lugar, especialmente respecto a menores de edad, podía darse. Hay quienes han acusado de “estricta” a la sra. Hoffman´s. Otros (como el que escribe) creen que se trata de un modo inteligente de ayudar en la formación de la responsabilidad. Las 18 reglas son estas:
1. Es mi teléfono [de la mamá]. Yo lo he comprado. He pagado por él. Yo te lo cedo. ¿No soy la mejor?
2. Siempre sabré la contraseña.
3. Si suena, responde. Es un teléfono. Di hola, sé educado. Nunca ignores la llamada si es de tu padre o de tu madre. Nunca la ignores.
4. Danos el teléfono a las 19,30 p.m., si al día siguiente tienes clases, y a las 21.00 p.m., el fin de semana. Se apagará durante la noche y se volverá a encender a las 07.30 a.m. Respeta los horarios de las otras familias, como a nosotros nos gusta que también se respete.
5. El teléfono no irá contigo al colegio. Conversa con la gente con la que luego te mandas mensajes. Es una habilidad social.
6. Si se te cae a la bañera, al suelo o se rompe, tú eres el responsable de pagar la reparación. Debes tener ese gasto previsto.
7. No uses la tecnología para mentir o vacilar. No participes en conversaciones que pueden herir a otros. Sé un buen amigo o al menos aléjate de esas situaciones.
8. No envíes mensajes, correos o contactes con gente con la que no lo harías en persona.
9. No converses por el teléfono móvil con las personas a las que no traerías a casa.
10. Nada de porno. Busca en internet información y compártelo conmigo. Si tienes cualquier duda pregunta a alguien. Preferiblemente a tu padre o a mí.
11. Apágalo o ponlo en silencio cuando estés en público. Sobre todo en los restaurantes, cines o cuándo estés hablando con una persona. No eres maleducado, no dejes que un iPhone cambie eso.
12. No envíes o recibas imágenes de las partes íntimas de nadie. No te rías. Algún día estarás tentado aunque seas muy inteligente. Es peligroso y pude arruinar tu adolescencia. Es una mala idea. El ciberespacio es más grande y poderoso que tú. Y es difícil hacer que algo desaparezca, incluida la mala reputación.
13. No hagas fotos y vídeo de todo. No hay necesidad de documentar tu vida entera. Vive tus experiencias. Se almacenarán en tu memoria para siempre.
14. De vez en cuando el teléfono se queda en casa y siéntete seguro con la decisión. No es una extensión de cuerpo. Aprende a vivir sin ello.
15. Descarga música nueva o vieja o diferente de la que escuchan millones de personas al mismo tiempo. Tu generación tiene acceso a más canciones que nunca nadie ha tenido opción antes. Disfruta la ventaja. Expande tus horizontes.
16. Los juegos de palabras, puzles o los de entrenamiento mental son los mejores.
17. Mantén los ojos abiertos. Mira el mundo que pasa a tu alrededor. Mira por las ventanas. Escucha a los pájaros. Da paseos. Habla con desconocidos. Pregúntate sin usar Google.
18. Si pierdes el rumbo te quitaré el teléfono. Nos sentaremos a hablar sobre ello y empezaremos de nuevo. Tú y yo estamos siempre aprendiendo. Estoy en tu equipo y estamos juntos en esto.
¿Y tu, has pensado si estas dispuesto a asumir la responsabilidad de tener un smartphone?