martes, 21 de octubre de 2014

TEORIA DELS DIFTONGS, HIATS, DIÈRESI

DIFTONGS
Quan separem les síl·labes d’una paraula hem de parar una atenció especial a aquells casos en què apareixen dues vocals en contacte. En aquests casos es poden pronunciar les dues vocals en un mateix cop de veu (diftong) o en dos (hiat):
ai – re  (ai, diftong)                 a – e – ro – port  (la a i la e no fan diftong)
Conèixer els diftongs és important per poder accentuar correctament, ja que si ens equivoquem a l’hora de determinar les síl·labes d’una paraula apliquem les normes d’accentuació erròniament. Per exemple:
À – vi – a        La paraula àvia s’accentua perquè és esdrúixola 
(la i i la a no formen diftong)
No totes les vocals permeten formar diftongs. Llegeix i observa les paraules següents: totes tenen diftong. Quines vocals són necessàries per formar un diftong? Intenta deduir-ho.
peu, aigua, peix, cuina, pau, riu, nou, freqüent, tou, duu, nau, feu
En un diftong una de les vocals (o les dues) és una i o bé una u.
Així, doncs, els diftongs són la combinació de dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl·laba, una d’aquestes vocals (o les dues) és una i o una u.
Cal saber distingir els diferents tipus de diftong. Fixa-t’hi:
Tipus de diftongs
- diftongs decreixentsvocal + i/uai, ei, ii, oi, ui                                                     aire, rei, boira, cuina
au, eu, iu, ou, uu                                                pau, peu, ciutat, coure, duu
- diftongs creixentsi/u + vocal (en els següents casos)qua, qüe, qüi, quo                                              quatre, qüestió, ubiqüitat, quota
gua, güe, güi, guo                                              guant, aigües, pingüí, aiguotai +  vocal (a l'inici de paraula)                              iogurt, iode, hiena, ioga...i, u  entre vocals                                               noia, deia, veuen...

Atenció!
No sempre que tenim una i seguida d’una a, e, o es forma un diftong creixent. Només quan aquesta i és a l’inici de paraula o bé es troba entre vocals.
Exemple:
Són a la mateixa síl·laba, tenen diftong: io-de, io-gurt, fe-ia, no-ia, hie-na...
No tenen diftong, són síl·labes diferents: di-a, his-tò-ri-a, re-li-gi-ó…


DIÈRESI
 La dièresi
Usem la dièresi sobre les vocals i, u per desfer un diftong o per indicar que cal pronunciar la u.
Fem servir la dièresi sobre les vocals i, u quan hem de pronunciar en síl·labes diferents dues vocals que
formaven un diftong:
• mai [És una paraula amb diftong i pronunciem totes dues vocals en la mateixa síl·laba. No és
necessari fer servir ni un accent ni una dièresi.]
• ra-ïm     [La paraula raim s’hauria de pronunciar en una sola síl·laba (amb diftong), però es pronuncia
en dues: ra-im. Per indicar que desfem el diftong, cal marcar la vocal i ho fem amb una
dièresi: ra-ïm.]
• pa-ís     [La paraula pais s’hauria de pronunciar en una sola síl·laba (amb diftong), però es pronuncia
en dues: pa-ís. Per indicar que desfem el diftong hauríem d’utilitzar una dièresi, però com
que la paraula ha de portar accent gràfic a la vocal i, no hi afegim la dièresi.]
En els casos següents seria obligatori utilitzar la dièresi, però tampoc no la fem servir:
Terminacions Exemple
Infinitius, gerundis, condicionals i futurs
dels verbs acabats en vocal + ir conduir, conduint, conduiria, conduiré
Vocal + sufixos -isme/-ista europeisme, europeista
Prefix acabat en vocal + i, u reiniciar, reunificar
Quan combinem les vocals i, u, posem la dièresi a la segona vocal:
• canvi-ï, Piti-ü-ses, ru-ï-na
També usem la dièresi sobre la u per indicar que la vocal u es pronuncia en les combinacions güe, güi, qüe, qüi:
• aigües, bilingüisme, qüestió, aqüicultura
Per desfer diftongs
*Per pronunciar la u
Exemple: Angtigüitat.


HIATS
Per acabar, és important que identifiquem els diftongs (dues vocals pronunciades en un cop de veu), però també els casos en què dues vocals en contacte no formen diftong, és a dir els hiats.
Parlem d’hiat en els casos següents:
No hi ha una i o una u, necessàries per formar diftongs:
Te-a-tre, re-al
En les combinacions:
consonant+i+a/e/o
consonant+u+a/e/o
di-es, Ma-ri-a, re-li-gi-ó
cu-a, du-es
Un accent o una dièresi marquen la no formació del diftong:
veí, països


lunes, 20 de octubre de 2014

ALGUNOS ENLACES CON LOS QUE PODREMOS PRACTICAR M

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=60162&referente=estudiantes
http://www.amolasmates.es/Mates%20basicas/mates_basicas5.html

PROBLEMAS Y EJERCICIOS MATEMÁTICAS

1)  Eva tiene 25 piezas cuadradas del mismo tamaño.Con ellas ha formado dos cuadrados perfectos. ¿Cuántas piezas utilizó para construir cada cuadrado?

2)2 + 55 - 2 x 5 - 6 - 2 x 3- 2 =

3)Escribe como potencias de base 10:
7000000000 de habitantes
97000000 de años.
2.5000.000.000 de años que aparecen los primeros seres vivos.

4)Una habitación cuadrada tiene 144 baldosas ¿cuantas baldosas usarán para hacer el zócalo de las paredes si las baldosas del zócalo son iguales a las del suelo (Ten en cuenta que la puerta no tiene zócalo y son tres baldosas que no cuentan?

PREVENCIÓ DE MALALTIES

La prevención de las enfermedades
4.1) Enfermedades infecciosas. Las principales medidas preventivas contra las enfermedades infecciosas son:
 • Mantener la piel limpia (lavarse las manos con frecuencia, ducharse, lavarse los dientes tras las comidas, etc.),
 • Consumir alimentos en buen estado (mantenerlos en neveras y consumirlos lo antes posible ),
 • Utilizar objetos limpios (cambiarse de ropa interior con frecuencia y lavar bien los utensilios de cocina),
 • Ponerse las vacunas recomendadas a la edad establecida.
4.2) Enfermedades no infecciosas. Las principales medidas preventivas contra las enfermedades no infecciosas son:
 • Mantener una dieta saludable (evitar el exceso de grasas y de dulces y procurar que no falten ni las frutas ni las verduras y legumbres),
 • Masticar correctamente los alimentos,
 • Realizar ejercicio físico con regularidad,
 • Utilizar buena luz para leer o escribir,
 • No ver la televisión demasiada cerca,
 • Evitar el volumen excesivo del sonido,
 • Evitar el consumo excesivo de alcohol (especialmente de los destilados) y el tabaquismo,
 • Hacerse revisiones médicas periódicamente.

lunes, 13 de octubre de 2014

CONTENIDOS RELIGION

UNIDAD 1
Respuestas ante el sentido de la vida.
Cuadro de comparaciones entre religiones en la antigüedad.


UNIDAD 2
GEOGRAFÍA de Israel. Saber situar el mapa de lis apuntes y lo mas importante. Pàg. 134 .
La llamada al pueblo de Israel.
El país de Jesús. Grupos religiosos.
El templo de JERUSALEN.

UNIDAD 3
Compara / contrasta las religiones presentadas en el tema.
(Trabajo realizado en clase). Potfolio.

martes, 7 de octubre de 2014

DEL LLIBRE "UNA PETITA REVOLUCIÓ"...

DESPRÉS D' HAVER LLEGIT EL CAPITOL 2.

1-Fes una descripció de 10 línies esmentant els trets més importants de la MARE MARIA ROSA.
2-Què vol dir; vanaglòria, angoixa?
3-Quí fou el seu confessor?
4-Escriu els noms i classificals. ( tercer paragraf de la fulla segon del capitol 2).
5-Escriu els hiats i diftongs de la pag. 17.
6-Escriu amb colorins aquelles paraules del llibre que no escrius bé.

NOTICIA 23 F

Redacta la noticia del 23f que hemos trabajado en clase.

Imagina que eres un periodista de esa época.

Recuerda:
Quien, cuando, como, donde, porque... Y las consecuencias que pude haber tenido.
(20 líneas).

lunes, 6 de octubre de 2014

FELICITACIONES!!!

A todos los que asististeis a la eucaristía de principio de actividades COM/MIC, muchos de vosotros vinísteis. Gracias por vuestro interés.

Padres y alumnos.

viernes, 3 de octubre de 2014

Webquest

Qui va ser Carrero Blanco?
Què li va passar?
Qui va ser Calvo Sotelo?
Qué va pasar el 23 F?
Qué va passar a la mort del General Franco?
Qui va ser Franco i perquè governà a Espanya?

Busca aquestes preguntes i contesta. Al video recomanat apareixen molts.